راه های ارتباط با کُناروود

نمایشگاه جاده شهرک : ابتدای جاده شهرک – رو به روی قائم 1
نمایشگاه اندیشه : شهرک اندیشه – ابتدای اندیشه جنوبی – جنب فروشگاه جانبو